قوانین و مقررات

اهم موارد قانونی در خصوص قصور سازمان ها و مرتبط با عملیات اجرایی به شرح زیر است:

در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات ، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد ، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

  • تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

    در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات ، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد ، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

  • تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

    در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات ، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد ، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

  • تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

    در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات ، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد ، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.